Bordro Nedir?

Bordro, işverenin iş karşılığında işçiye yaptığı ödemeleri bütün vergi ve kesintiler ile birlikte gösteren, işçi çalıştığı sürece de periyodik olarak düzenlenen resmî belgedir. Bordro, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde belirlenmiştir. Kanun maddesine göre; İşveren, banka aracılığıyla ya da iş yerinde çalışana ödediği ücret hesabını gösteren mühürlü veya imzalı bir pusula sunmalıdır.
Bu pusulada ücret ödemesinin günü ve ilgili olduğu dönem ile fazla çalışma hafta tatilleri, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asgari ücrete yapılacak olan bütün eklemeler tutarının ve vergi avans mahsusu sigorta primi nafaka ve icra gibi her türlü kesintilerin farklı farklı gösterilmesi gerekir. Bütün bu işlemler damga vergisi ve her türlü resim ve harçtan da muaftırlar. Ücret bordrosu aynı zamanda iş verenin işçiye olan borcunu ödediğinin de ispatını sağlayan belge niteliği taşır. Bu yüzden de bordronun düzenlenmesi hem işveren hem de işçi açısından son derece elzemdir. Bir ücret bordrosunu hazırlarken çeşitli hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Gerek 4857sayılı iş kanununa gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve de 213 sayılı Vergi Usulü Kanununa göre ücret bordrosunda bulunması gereken pek çok detay vardır. Bordronun hesaplanması sırasında da pek çok parametreden yararlanılır. Resmi bir evrak olduğu için bütün bu şartlara uyulması son derece mühimdir.
 

İş Kanunu’na Göre Bordroda Bulunması Gerekenler

4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir ücret bordrosunda:
Çalışanın adı, soyadı,
Ödemenin yapıldığı gün ve ilişkili dönem,
Hafta tatili, fazla çalışma, bayram tatili, genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan bütün eklemelerin tutarları,
Sigorta primi, vergi, avans mahsubu, icra, nafaka ve diğer bütün kesintiler,
Ödeme yapılan gün,
İşverenin imzası.
 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre Bordroda Bulunması Gerekenler

İş Kanunu’na ek olarak Genel Sağlık Sigortasına ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre de bordroda yer alması gereken hususlar bulunuyor:
Bordronun ilişkili bulunduğu ay,
İşyeri sicil no,
Sigortalının adı ve soyadı,
Ücreti ödenen gün sayısı,
Sigortalının sosyal güvenlik sicil no,
Sigortalının ücreti, 
Ödenen ücret tutarı,
Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası.
 

Vergi Usul Kanununa Göre Bordroda Bulunması Gerekenler

Bordro, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 238. Maddesine göre fatura yerine geçen bir belgedir. Vergi kanununa göre bordro, işçilik giderlerinin ispatına yarar. Bu yüzden işçinin imzası yanında işverenin ya da müdürün imzasının, bordoyu düzenleyen kişinin imzasının da yer alması gerekir. Buna göre yine: 
Vergi karnesi varsa onun tarih ve numarası,
Hizmet erbabının adı ve soyadı,
Ücretin alındığına dair imza veya mühür,
Aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başına birim ücreti,
Ücretin ilgili olduğu süre ya da çalışma süresi,
Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergi tutarları,
gibi bilgilerin yer alması gerekir.
 

Bordro Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bordro hesaplanırken Asgari ücret, Sosyal güvenlik prim tabanı ve tavanı tutarları, Yemek parası tutarı, yol parası tutarı, Aile zammı tutarı, Çocuk zammı tutarı, Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı, Asgari geçim indirimi, Gelir vergisi tutarı, sakatlık indirimi tutarı, Damga vergisi dikkate alınmalıdır. Yine Kıdem tazminatı tavanı, Puantaj, Brüt ücret, SGK matrahı, SGK işçi ve işveren primi ve oranları, SGK tehlike sınıfları, Gelir vergisi matrahı, Net ücret, Avans, Fazla mesai, Resmî tatil çalışmaları, Yıllık izin, Sendika aidatları gibi parametrelere yer verilmelidir. Bordro, İK departmanları tarafından hazırlanmaktadır. Departmanın bordo işlemlerini hatasız ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmesi için Logo Bordro Plus yazılımı son derece işlevseldir. Bu sayede işlem takibi kolaylaşır, operasyonel maliyetler düşürülür. Bütün bordro işlemlerini kendisi yönetmek isteyen büyük, orta ve küçük işletmeler Logo Bordro Plus sisteminden faydalanabilir ve süreci çok daha kolay yönetebilirler. Yazılım, tamamen yasal mevzuatlara uygun olup en güncel şekilde kullanıma açılmaktadır. Bu da hatasız ve kolay bordro yönetimine imkân vermektedir. Yazılım sayesinde bordro işlemleri için dışarıdan destek alınmak zorunda kalınmıyor hem iş gücünden hem de maliyet açısından tasarruf yapılması sağlanıyor. Her zaman iş ve zaman verimliliği elde ediliyor.